2019 දෙසැම්බර් 31 දින රාත්‍රි 2020 නව වසර උදාවන තුරු පැවැත්වු පිරිත් දේශනය