2019 Wesak Pikama - Koswathe Ariyawimala himi , Dharma Deshanawa