2020 දෙසැම්බර් මස 31 වෙනිදා පහන් 1000ක විශේෂ ආලෝක පූජාව සහ එදින රාත්‍රී නවයේ සිට 2021 වසර උදාවන තුරු පැවැත්වූ පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය