2020 දෙසැම්බර් මස 26 වන දින පැවැත්වූ විශේෂ ධර්ම දේශනය සහ 27 වන දින පිරිනැමෙනු සාංඝික දානය