ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරස්ථානය මගින් තෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලේ දන්දීමේ දානමය පිංකම 2022