ශ්‍රි සම්බෝධි විහාරස්ථානය මගින් දෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලේ දන්දීමේ දානමය පිංකමත