හිඟුරක්ගොඩ සුමති නායක ස්වාමින් වහන්සේ ගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් සිදුකරනු ලැබු පැල වර්ග ලබාදීම,පින් කැට ලබාදීම, පහන් 2000 ක ආලෝක පුජාව සහ උතුම් සදහම් දේශනය/h2>