හිඟුරක්ගොඩ සුමති නායක ස්වාමින් වහන්සේ ගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් 2021 දෙසැම්බර් මස 27 සිදුකරනු ලැබු පහන් 1000 ක ආලෝක පුජාව සහ ඖෂධ 32 ගිලන්පස පූජාව