2021 දෙසැම්බර් මස 31 වෙනිදා රාත්‍රී නවයේ සිට 2022 වසර උදාවන තුරු පැවැත්වූ පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය