දුටුවැවේ ජිනරතන ස්වාමින් වහන්සේ ගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් 2022 මාර්තු මස 17 සිදුකරනු ලැබු ඖෂධ 32 ගිලන්පස පූජාව හා සූවිසි වන්දනාව